Regulamin

Polityka prywatności

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE

Wirtualna Pracowania Kultury wpk.fundacjawezel.pl

§ 1
Definicje

Serwis – serwis internetowy w domenie fundacjawezel.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Usługodawca – Fundacją Węzeł adres: ul. Milana Rastislava Stefanika 14/9, 03-133 Warszawa wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS: 0000581405 NIP: 524-27-86-254 Regon: 362790912

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Usług;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;

Komputer – urządzenie, które pozwala Usługobiorcy przeglądać i pobierać treści zamieszczone w Serwisie;

Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady:

1) świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę

2) przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.

Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:

1) usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczanych w Serwisie,

2) usługę rejestracji na warsztaty Wirtualnej Pracowni Kultury przez formularz zapisowy,

3) usługę newsletter.

Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.

Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zamówienie usługi newsletter, jak również rejestracja warsztaty Wirtualnej Pracowni Kultury wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.

Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z Usług

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 4
Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie Usług

Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczanych w Serwisie nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

Świadczenie Usługi rejestracji na warsztaty Wirtualnej Pracowni Kultury następuje poprzez uzupełnienie przez Usługobiorcę formularza zapisów w Serwisie przez Usługodawcę, a następnie jego wysłanie za pośrednictwem Serwisu.

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter następuje w momencie wpisania adresu e-mail do przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu oraz wciśnięcia przycisku skutkującego zamówieniem newslettera po uprzedniej akceptacji Regulaminu.

Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca rezygnuje z newslettera klikając w link zatytułowany „nie chcę otrzymywać wiadomości o Wirtualnej Pracowni Kultury” lub podobnie, umieszczany przez Usługodawcę na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Usługobiorcy w ramach Usługi newsletter.

Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 9 ust. 1 Regulaminu.

Usługobiorca dokonując aktywacji konta w Serwisie wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

§ 5
Prawa i obowiązki stron

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług.

Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 6
Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.

Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz adres e-mail Usługobiorcy.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usług jest Usługodawca.
2. Usługodawca w związku z korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy:

a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania lub do korespondencji;
c) adres poczty elektronicznej;
d) numer telefonu;

3. Podane przez Usługobiorcę dane w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną;

b) w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;

c) w przypadku pytań, opinii i wniosków Usługobiorcy dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz innych tego rodzaju oświadczeń składanych Usługodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;

d) w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

4. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, prawne, e-mail marketingu, kinom współpracującym z Usługodawcą w ramach Wirtualnej Pracowni Kultury itp.

5. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są przechowywane:

a) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług – przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usług;

b) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną – do momentu przedawnienia się roszczeń z tytułu zawartej umowy, o której mowa powyżej ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski;

c) w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji wskazanej w ust. 3 lit. b) powyżej – przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji;

d) w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 3 lit. c) powyżej – przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa w ust. 3 lit. c) powyżej;

e) w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 3 lit. d) powyżej – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Usługobiorcę z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.

6. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych Usługobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. a) powyżej Usługobiorcy przysługuje prawo do przenoszenia danych.

8. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. b), c) oraz d) powyżej, Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

10. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracji/zamówienia udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Usługobiorca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy. Ponadto, podanie przez Usługobiorcę danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach Usługobiorcy, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Usługobiorcy o wyniku ich rozpatrzenia.

11. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Usługobiorców.

12. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

§ 8
Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjawezel.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 16.07.2018 r.