Regulamin Warsztatów

Regulamin warsztatów online live Wirtualna Pracowania Kultury

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i udziału w warsztatach muzealnych online live (dalej: „Warsztaty online live” lub „Warsztaty”), organizowanych przez Fundację Węzeł w Warszawie (dalej: „Organizator” )

2.

Warsztaty online live organizowane są dla rodzin z dziećmi od 5 do 10 lat (zwanych dalej „Uczestnikami”). Organizator zachęca do udziału rodzeństwo Uczestników, po uprzednim zgłoszeniu tej informacji do Organizatora.

3.

Udział w Warsztatach online bezpłatny

4.

Warsztaty online live zostaną przeprowadzone przy pomocy programu umożliwiającego darmowe łączenie się online, do którego link zostanie wysłany przez Organizatora z adresu mailowego: wpk@fundacjawezel.pl na dzień przed rozpoczęciem Warsztatów online live, na adres e-mail Opiekuna Uczestnika, przez który dokonana została rezerwacja na Warsztaty. Ze względów bezpieczeństwa link do Warsztatów nie może zostać wysłany wcześniej. W razie problemów z otwarciem linku lub w razie nieotrzymania linku, prosimy o kontakt z Organizatorem pod numerem tel. 507 135 439. Organizator zapewnia Prowadzących, który przeprowadzą Warsztaty online live w podanym terminie. Warsztaty online live mają interaktywną formę. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach online live jest posiadanie dostępu do komputera (laptopa, tabletu lub telefonu komórkowego), zaopatrzonego w kamerę oraz mikrofon, połączonego z Internetem. Ważna jest interakcja Uczestników z Prowadzącymi, dlatego zalecamy, aby Uczestnicy mieli włączone kamery i mikrofon przez cały czas trwania Warsztatów online live i aktywnie w nich uczestniczyli.

5.

Przypominamy, że każda forma pracy online niesie za sobą ryzyko. Zachęcamy Opiekunów, aby poinformowali Uczestników o zasadach bezpieczeństwa dotyczących udziału w zajęciach online, w tym zasadach świadomego korzystania z kamerek internetowych i wyłączania ich po zakończeniu Warsztatów.

6.

W przypadku jakichkolwiek problemów z udziałem w Warsztatach, w tym problemów technicznych z urządzeniem, aplikacją bądź połączeniem z Internetem, Opiekun Uczestnika zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, dzwoniąc pod numer telefonu 507 135 439. Dotyczy to również sytuacji, gdy problemy techniczne pojawią się podczas trwania Warsztatów online live.

7.

Uczestnicy zobowiązani są uruchomić program do przeprowadzenia Warsztatów o ustalonej godzinie rozpoczęcia Warsztatów. Mając na uwadze szczególne warunki przeprowadzenia Warsztatów, Organizator dopuszcza wyjątkowo możliwość dołączenia w ciągu pierwszych 10 minut od ich rozpoczęcia. Po tym terminie Uczestnicy nie będą mogli wziąć udziału w Warsztatach. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie jest spowodowane problemami technicznymi, zgłoszonymi w trybie opisanym w pkt 6 Regulaminu.

8.

Przed rozpoczęciem Warsztatów online live, Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania we własnym zakresie materiałów plastycznych do Warsztatów. Opiekun zobowiązuje się sprawdzić przygotowanie materiałów przez Uczestnika przed rozpoczęciem Warsztatów.

9.

Nieprzestrzeganie zasad porządku podczas Warsztatów online live wiązać się będzie z adekwatnymi do przewinienia działaniami, tj. ograniczeniem aktywności Uczestnika w aplikacji poprzez czasowe wyłączenie głosu lub obrazu, a w ostateczności poprzez usunięcie Uczestnika z Warsztatów online live.

10.

Udział w Warsztatach online live nie upoważnia Uczestników do nagrywania lub w jakikolwiek inny sposób rejestrowania Warsztatów, ani do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku lub głosu Prowadzących.

11.

Zajęcia online będę nagrywane i rejestrowane wyłącznie dla potrzeb dokumentacji projektu. Wyrażenie zgody na nagranie nie jest wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika

12.

Dokonanie zapisu na Warsztaty online live i opłacenie uczestnictwa oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad udziału w Warsztatach online live.

13.

Organizator daje sobie prawo do zmiany Regulaminu.

14.

Uczestnictwo w Warsztatach online live wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Organizatora danych Uczestników Warsztatów oraz ich Opiekunów. Ogólna klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO –

informujemy, że: Administrator Danych Osobowych Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani danych osobowych jak również danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego, jest Fundacją Węzeł adres: ul. Milana Rastislava Stefanika 14/9, 03-133 Warszawa wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS: 0000581405 NIP: 524-27-86-254 Regon: 362790912

II. Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy dane osobowe Państwa, jak również Państwa dziecka/podopiecznego: 1) aby umożliwić wzięcie udziału w Warsztatach (w związku z dokonaną rezerwacją na Warsztaty online live), organizowanych przez Administratora Danych, na podstawie zaakceptowanego przez Państwa Regulaminu Warsztatów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 3) dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością statutową Administratora Danych, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 4) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z organizacją Warsztatów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). III. Okres przechowywania danych: Dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego będziemy przetwarzać przez czas jego udziału w Warsztatach, a po jego zakończeniu do czasu: 1) przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Warsztatach (do 6 lat), 2) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (do 6 lat), 3) zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą we wskazanym celu. IV. Odbiorcy danych Dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, zewnętrznym biurom księgoworozliczeniowym, agencjom marketingowym, reklamowym, fotografom i innym podmiotom wspierającym nas w organizacji Warsztatów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami. V. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu: 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia); 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); 5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi); 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres email: biuro@fundacjawezel.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora Danych. VI. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. VII. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest nierozerwalnie związane uczestnictwem Państwa dziecka/podopiecznego w Warsztatach.